KOKS
Kunstnere & kunsthåndværkere på Samsø

   

 

KOKS vedtægter

§ 1) Foreningens navn og hjemsted:
1.1) Kunst og Kultur Samsø (KOKS) er en forening med hjemsted på Samsø.

§ 2) Foreningens formål:
2.1) Foreningens formål er at være en interesseforening for kunstnere og kunsthåndværkere på Samsø gennem foreningens aktiviteter.
2.2) at skabe udstillingsmuligheder og andre kunstneriske aktiviteter.
2.3) at skabe rum for en kunstnerisk dialog.
at styrke og synliggøre medlemmernes arbejde, gældende for såvel de professionelle som vækstlaget.
2.4) at samarbejde med beslægtede foreninger, myndigheder og institutioner såvel indenøs som udenøs.

§ 3) Foreningens drift:
3.1) Foreningens drift finansieres ved medlemskontingent, gennem aktiviteter samt tilskud og midler fra kulturelle fonde.

§ 4) Medlemmer:
4.1) Enhver skabende kunstner og kunsthåndværker kan være medlem af foreningen Kunst og Kultur Samsø (KOKS), såfremt man overholder og støtter foreningens formål og love.
4.2) Foreningen har to former for medlemskab: Aktivt medlemskab med stemmeret og passivt medlemskab uden stemmeret
4.3) Kontingentrestance i mere end 3 måneder medfører automatisk udmeldelse af foreningen.
4.4) Eksklusion af et medlem kan kun besluttes af en enig bestyrelse med efterfølgende endelig godkendelse af generalforsamling.

§ 5) Kontingent:
5.1) Kontingent for medlemmer fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.
5.2) Kontingent for passivt medlemskab udgør halvdelen af kontingentet for aktive.

§ 6) Foreningens ledelse:
6.1) Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

§7) Generalforsamlingen:
7.1) Generalforsamlingen afholdes en gang om året i perioden fra 15. februar til og med 25. april.
7.2) Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning (ved formanden)
3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
8. Valg af revisor samt af revisorsuppleant
9. Eventuelt
7.3) Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.
7.4) Adgang til generalforsamlingen har kun de i §4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen har inviteret.
7.5) Stemmeret har kun de i §4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan stemmes ved fuldmagt - max en stemme pr. medlem.
7.6) En revisor vælges for 1 år ad gangen.
7.7) Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dagess varsel pr. post. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
7.8) Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
7.9) Kandidater til bestyrelsen opstilles sideordnet på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal. Hvis stemmelighed gør det nødvendigt, foretages der omvalg..
7.10) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst ¼ af medlemmerne begærer det skriftligt med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelsen sker skriftligt med mindst 14 dages varsel pr. post. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 8) Bestyrelsens sammensætning:
8.1) Bestyrelsen består til enhver tid af 5 personer, samt 2 suppleanter, valgt blandt foreningens medlemmer.
8.2) De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Således at hvert andet år er hhv. 2 og 3 medlemmer på valg. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
8.3) Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest efter valget, og fastsætter selv sin forretningsorden under hensyntagen til de under §9 anviste retningsliner og ansvarsområder.
8.4) For bestyrelsens medlemmer gælder almindelig habilitetsregler. Bestyrelses- medlemmer modtager ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen kan dog beslutte at yde et bestyrelsesmedlem et honorar i særlige tilfælde.

§ 9) Bestyrelsens opgave og virke:
9.1) Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, og bestyrelsen skal sikre, at foreningens ledelse er i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger. Herunder påhviler det bestyrelsen at deltage i fornødent omfang i administrative opgaver i samarbejde med evt. daglig ledelse.
9.2) Bestyrelsen fastsætter selv antal møder - dog minimum 4 møder årligt. Møder afholdes, hvis formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
9.3) Bestyrelsen kan oprette diverse udvalg og grupperinger omkring specifikke opgaver. Disse udvalg forestår planlægning budgetteringen og koordinering af opgaven. Udvalgene / grupperingerne skal mindst bestå af et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan til alle tider opløse et udvalg ved en enstemmig beslutning.
9.4) I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis emner eller punkter
på dagsordenen kræver, at alle bestyrelsesmedlemmer er til stede, og dette ikke er tilfældet, må mødet udsættes til anden dato.
9.5) Bestyrelsen er ansvarlig over for modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.
9.6) Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det
forløbne år beskrives.
9.7) Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst én gang årligt.
9.8) Formanden påser, at der laves referater fra samtlige bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger

§10 ) Budget, ansøgning, regnskab og revision:
10.1) Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
10.2) Regnskabet skal følge kalenderåret.
10.3) Regnskabet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
10.4) Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.
10.5) Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. I tilfælde hvor der kræves ekstern revisor vælges denne ved stemmeflertal af bestyrelsen. De eksterne revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller være beslægtet eller besvogret i op - eller nedstigende linie eller i sidelinie så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

§ 11 ) Tegningsret:
11.1) Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura i enkeltsager til et andet bestyrelsesmedlem.

§ 12 ) Hæftelse:
12.1) Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for de tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget såfremt tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller udeladelse, der er tilregnet pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsen medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud.
For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue foreningen.

§ 13 ) Vedtægtsændringer:
13.1) Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 14 ) Ophør:
14.1) Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer (se §13), og på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
14.2) Ved ophør skal foreningens aktiver anvendes til kulturelle formål.

Vedtaget på den ordinære generalforsamlingen den 17. april 2007